නැවත පාසල් වසා දැමිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ අවධානය

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ර්තමාන කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දැඩි අවධානයකින් පසුවන බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ, ගුරුවරුන්,
  Read More>>