ට්‍රයිපොඩ් එක දික් කළා එත් සංජයට ඒක අල්ලගන්න බැරිවුණා

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments

පූර්ව විවාහ ඡායාරූප ඇල්බමයක් සඳහා ඡායාරූප ලබාගනිමින් සිටියදී පසුගියදා ලග්ගල සේරඇල්ලට තරුණයෙකු බිලිවූ සිද්ධියේ ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස කටයුතු කළ නන්දන අමරතුංග සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විස්තරයක් සිදු කර තිබේ. ඔහු ඒගැන
  Read More>>