හදිසියේම යටගැසූ බෝරා නායකයාගේ ශ්‍රී ලංකා ගමන

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments

සුව පහසු කඳුකර ගෘහවලින් ද, පිසින රසමසවුලෙන් ද, ඉහළින් එන හෙලිකොප්ටර පාත් කරන්නට සෑදූ පැතලි බිම්කඩින් ද සමන්විත බණ්ඩාරවෙල පිහිටි ඇනසා වෙල්නස් නිවාඩු නිකේතනය සුඛ විහරණයට කියාපු තැනකි.
සැම දෙනාගේ සිත්ගන්නා කඳුකරය තුරුල්ලේ ඇති මෙකී ස්ථානය,
  Read More>>