කොරෝනා නිසා දින 3 කට පොදුජන පෙරමුණේ රැස්වීම් අත්හිටුවයි

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය විසින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ
  Read More>>