කොරෝනා ආසාදිත වැඩිම පිරිස (283) හමුවූ දිනය

Friday, July 10, 2020 0 Comments

අද ජුලී 10 ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත වැඩිම පිරිස හමුවූ දිනය බවට පත්විය.ඒ් අනුව අද දින වාර්තා වූ කොවිඩ් 19 රෝගීන් ගණන - 283කි. (තවත් ඉහළයාමට ඉඩ ඇත)
  Read More>>