2011 ලෝක කුසලාන පාවාදීමේ විමර්ශනයේ අවසන් නිගමනය මහින්දානන්දගේ චෝදනාව ඵලක් නැහැ

Friday, July 03, 2020 0 Comments

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සම්බන්ධයෙන් මතු වූ තරග පාවාදීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය (SIU) විසින් දියත් කරන ලද විමර්ශනය අවසන් වී ඇති අතර
  Read More>>