අද දින කොරෝනා රෝගීන් 12ක්

Sunday, July 26, 2020 0 Comments

July26
9 pm
අද දින මේ වන විට වාර්තා වන කොවිඩ් 19 රෝගීන් ගණන 12කි.
  Read More>>