පාවිච්චිය ඒකක 120 ක් නම් මාර්තු අප්‍රේල් මැයි බිලට සහන

Friday, July 10, 2020 0 Comments

විදුලි ඒකක 120ක් පමණ දක්වා භාවිත කළ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල බිල්පත් සඳහා ගාස්තු සහනයක් ලබාදිය හැකිදැයි සලකා බලන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා
  Read More>>