බැංකු දෙකකට සහ මුල්‍ය සමාගම් 03කට මහ බැංකුවෙන් දඩ

Friday, July 24, 2020 0 Comments

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 19 (2) සහ 19 (1) වගන්තිය මගින් පැවරී ඇති බලතල අනුව, මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල නො වන ලෙස ක්‍රියා කරන
  Read More>>