දේශපාලන වාසි ගන්න ලීසිං සහන ගැන කියලා ජීවිතයක් අහිමිවුණා- සජිත්

Thursday, June 11, 2020 0 Comments


ලීසිං සහනය ගැන රජය සුරංගනා ලෝකයක් මවාපෑම නිසා නිකරුනේ ජීවිතයක් අහිමිව ගිය බව හිටපු විපක්ෂ
  Read More>>