තවත් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට දැන්වීම් පළවෙලා

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව මූලික කර ගනිමින් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට අදාළව මේ වනවිට අතර්ජාලයේ දැන්වීම් පළ කර තිබෙන බව රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය  දෙමාපිය සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>