දුර ගමන් බස් නියමිත වෙලාවට අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගමන නිමකිරීම තහනම්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments


දුර ගමන් සේවාවන්හි නිරත මගී ප්‍රවාහන බස් නියමිත වෙලාවට අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ගමන නිමකිරීම තහනම් කරමින් පොලිසිය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. එය පහතින්
  Read More>>