විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේදී නිවැරදිම බිල්පත වන්නේ අවසන් බිල්පතලු

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments


විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේදී නිවැරදිම බිල්පත වන්නේ අවසන් වරට නිකුත් කර ඇති බිල්පත බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි. එය නිකුත් කර ඇත්තේ පාරිභෝගකයින් පරිභෝජනය කළ විදුලි ඒකක ගණන සඳහා පමණක් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

  Read More>>