විද්‍යුත් හැදුනුම්පත් මුද්‍රණය පෞද්ගලික සමාගම් ප්‍රතික්ෂේප කර රජයටම පවරාගනී

Thursday, June 25, 2020 0 Comments

විද්‍යුත් ජාතික හැදුනුම්පත් ලක්ෂ 50 ක් මුද්‍රණය කිරීම පෞද්ගලික සමාගම් දෙකකට පිරිනැමීම සදහා ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය කර ඇති නිර්දේශය දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කර එය රජයේ මුද්‍රණ
  Read More>>