ගල්කිස්සේ වැලි මුහුදට ගසාගොස් වැල්ලවත්තේ නතර නොවී අතුරුදන්වූ හැටි

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල ආන්දෝලනාත්මක ගැටලු මතුකළ ගල්කිස්ස සිට කලුතර දක්වා ඛාදනය වන වෙරළ තීර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන මෙම සතියේදී අවසන් වූ බව වෙරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය (CCD) පවසා තිබුණි.
මෙම වැඩසටහන යටතේ ඝන මීටර 150,000ක වැලි තොගයක් ගල්කිස්ස වෙරළට ගෙනැවිත් දැමූ අතර රළ මගින් එම වැලි උතුරු දිශාවට ගසාගෙන යයි කියාත් ඉන්පසුව වැල්ලවත්තේදී මීටර 15ක වෙරළ ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වේ යැයි  කියාත් බලාපොරොත්තු විය. නමුත් ගල්කිස්ස වෙරළ තීරය වැලි දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී පැවති ඉලක්කයට ළඟා වීමට නොහැකි වූ බව
  Read More>>