සඳුදා සිට සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව දුම්රිය ධාවනයට

Friday, June 05, 2020 0 Comments

දුම්රිය කිහිපයක් හැර සෙසු සියලු දුම්රිය ලබන සඳුදා (8) සිට සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව ධාවනය කෙරෙන බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වානිජ) වී.එස් පොල්වත්තගේ මහතා පැවසීය.
  Read More>>