කෑගල්ලේ පොදු වෙළෙඳසැලේ හදිසි ගින්නක්

Sunday, June 14, 2020 0 Comments


කෑගල්ල නගරය මධ්‍යයේ ඇති පොදු වෙළෙඳසැලේ අද (14) සවස හදිසියේ  ගින්නක් හටගැනිණි.
  Read More>>