සුනිල් නිසා රට පුරා ත්‍රිරෝද රථ ධාවනය විනාඩි 30කට නතර වෙයි

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

කල්බදු සමාගමක සේවකයින් පිරිසක් යැයි කියන කණ්ඩායමකගේ අමානුෂික පහර කෑමකින් ඝාතනයට ලක් වූ ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික ත්‍රීරෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතාගේ
  Read More>>