රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ කාර්යාල වේලාවන් සංශෝධනයට කමිටුවක්

Wednesday, June 10, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්, සේවා ස්ථාන සඳහා පැමිණෙන වේලාවන් සංශෝධනයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.
  Read More>>