අනියම් සැමියා හා එක්ව මව සිය එකම පුතු මරා වළ දමලා

Monday, June 08, 2020 0 Comments

මුදල් ඉල්ලා කරදර කරනවයි කියා මව අනියම් සැමියා  සමඟ එක්ව සිය එකම පුතු ඝාතනය කර වළ දමා
තිබියදී  තිස්සමහාරාම පොලිසිය විසින් තිස්සමහාරාම මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු
  Read More>>