ඇඳිරිය අතරේ ගල්කිස්සේ මුහුද ගොඩ කර වැරදුනේ නෑලු

Monday, June 01, 2020 0 Comments

සුගිය කාලයේ දිවයිනටම බලපාන ලෙස දැඩි ඇඳිරි නීති තත්වයක් පැවති වකවානුවේ තම නිවසින් පිට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න ජනතාවට වසං වූ සමයක් විය. මේ කාලයේ ගල්කිස්ස ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයේ කිසිවෙකුට නොදැනෙන්න යම් කටයුත්තක් සිදුවිය. ඒ මිලියන ගණනක් වියදම් කර ඩෙන්මාර්ක සමාගමක් මැදිහත්වී
  Read More>>