සුරාවට සහ සූදුවට තිත තැබීමට ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව ආචාරධර්ම සංග්‍රහය

Monday, June 08, 2020 0 Comments

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දූෂණයට, වංචාවට, සුරාවට සහ සූදුවට තිත තැබීම සඳහා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ක්‍රීඩකයන්ට නව ආචාරධර්ම සංග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. මෙම ආචාරධර්ම සංග්‍රහය පසුගිය සතියේදී සියලුම ක්‍රීඩා සමාජ වෙත ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් යොමු කරනු ලැබ ඇති අතර, මීට පෙර පැවැති ආචාරධර්ම සංග්‍රහයේ කරුණුද මීට ඇතුළත් කර තිබුණි.

  Read More>>