ලොක් ඩවුන් අවසානයේ පළමු මැක්ඩොනල්ඩ් කෑම වේල අදහගන්න බැරුව හැඩූ දරුවා

Monday, June 01, 2020 0 Comments


ඇඩම් බින් මොහමඩ් ඉර්වාන් නම් කුඩා දරුවාගේ ප්‍රියතම ආහාරවලින් එකක් වන්නේ මැක්ඩොනල්ඩ් ආහාරය. සිංගප්පූරුව අගුළු දැමීම නිසා මාස කිහිපයක් පුරාම මැක්ඩොනල්ඩ් ආහාර භුක්ති විඳින්න ඔහුට අවස්ථාව ‍නොලැබුණි. අගුළු දැමීමෙන් පසුව තමාට ලැබුණු ප්‍රථම මැක්ඩොනල්ඩ් ආහාර වේල ඔහුව පුදුමයට පත් කිරීමට සමත් වූ අතර එය දරාගත නොහැකිව ඔහු හැඬූ බව එක්සත් රාජධානියේ Mirror පුවත්පතේ වාර්තා විය.
  Read More>>