බාර්සලෝනා ඔපෙරා ශාලාවේ ගස් පැල ප්‍රේක්ෂකයින්ට ජෛව ප්‍රසංගයක්

Thursday, June 25, 2020 0 Comments


කොරෝනාවෙන් දැඩි ලෙස බැට කෑ ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා හි එල් ලිසු ඔපෙරා ශාලාව පසුගියදා විවෘත කර තිබුනේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් අරමුණකිනි.
එහි මිනිස් නරඹන්නන් වෙනුවට සිටියේ පෝච්චි පැල 2,292 ක ප්‍රේක්ෂක පිරිසකි.
  Read More>>