ආසිරි-ඇබර්ඩීන් වෛද්‍ය උපාධිය වෛද්‍ය සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙයි

Monday, June 29, 2020 0 Comments


ස්කොට්ලන්තයේ ඇබර්ඩීන් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සම්බන්ධ වී ආසිරි පෞද්ගලික රෝහල් ජාලය විසින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත පෞද්ගලික වෛද්‍ය පීඨය මගින් ලබා දෙන වෛද්‍ය උපාධිය පිළි නොගැනීමට
  Read More>>