මාව අත්අඩංගුවට ගන්න බැහැ : කරුණා අම්මාන් කියයි

Monday, June 22, 2020 0 Comments

තමන් සිදුකළ ප්‍රකාශය අරඹයා කිසිම අයුරකින් තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි බව හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය විනයාගමුර්ති මුරලිදරන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.
  Read More>>