කොරෝනා කාලේ සතුන්ව රැකබලා ගත් විදිහ හරිද?

Friday, June 05, 2020 0 Comments

තිහාසයට අයත් ඇතැම් සිදුවීම් බලපොරොත්තු නොවූ මොහොතක සිදු වුවද කොතරම් බිය ඉපදවීමට ඒවා සමත් වුවද ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම සෘනාත්මක සහ දුක්ඛදායක වූයේ නැත. කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දක්නට ලැබූ ධනාත්මක පැතිකඩක් වනුයේ එම කාල සීමාව තුළ
  Read More>>