සත්වෝද්‍යාන සහ ජාතික උද්‍යාන යළි විවෘත වෙයි

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

සියලු සත්වෝද්‍යාන සහ ජාතික උද්‍යාන හෙට (15) යළි විවෘත කෙරෙයි.
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු 14 සිට මාස 03 ක කාලයක් සත්වෝද්‍යාන මහජනයාට වසා
  Read More>>