සිඟිත්තියගේ පවුලේ ඡායාරූපය කරීනා කපූර් අගයයි

Monday, June 15, 2020 0 Comments

කරීනා කපූර් ඛාන් විසින් ඉනායා නෞමි කෙම්මු අඳින ලද සිත් ඇදගන්නා සුළු චිත්‍රයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළකර තිබුණි. කරීනාගේ පවුලේ ළඟම ඥාති වන කුඩා ඉනායා ගසක් ඇද තිබෙන අතර එහි සිය පවුලේ පිරිසගේ ඡායාරූප අලවා තිබේ.

  Read More>>