මැතිවරණ දිනය කියන්නෙ සඳුදා

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණය පවත්වන දිනය සම්බන්ධයෙන් ලබන සදුදා කොමිසමේ සාමාජිකයින් රැස්වී තීරණය කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහත් දන්වා තිබේ.
  Read More>>