බඩ ඉරිගු හිඟය නිසා ත්‍රීපෝෂ කම්හල සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමේ

Monday, June 01, 2020 0 Comments


බඩඉරිඟු ලබාගත නොහැකි වීම නිසා ජාඇල ති‍්‍රපෝෂ කම්හල මුළුමනින්ම වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.
  Read More>>