නව කාර්යාල වේලා නිර්දේශය රජයේ 9.00-4.45 පුද්ගලික 9.45-6.45

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යාල ආරම්භ කරන වේලාව පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 4.45 දක්වාත්, පුද්ගලික අංශයේ කාර්යාල පෙරවරු 09.45 සිට පස්වරු 06.45 දක්වාත් සංශෝධනය කිරීමට කමිටුවක් මගින් නිර්දේශ කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් තවම මෙම වේලාවන්
  Read More>>