මාලදිවයිනෙන් ආ 6 කට කොරෝනා - එකතුව 1895

Monday, June 15, 2020 0 Comments

June15
3.30pm
අද දින මේ වනවිට වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් ගණන 6කි. මේ වනවිට කොරෝනා රෝගීන් එකතුව 1895 කි. අද වාර්තාවූරෝගීන් 6 දෙනාම මාලදිවයිනේ සිට පැමිණි අයයි .