ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරිමේ එක්දින සේවාව ලබන සදුදා (22) සිට

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරිමේ එක්දින සේවාව ලබන සදුදා (22) සිට යළි ක‍්‍රියාත්මක බව පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

  Read More>>