🔥 කටාර් සිට 19 ක් - අසාදිත එකතුව 1710

Wednesday, June 03, 2020 0 Comments

June 03
6.15pm
අද දින(2020-06-03) මේවන විට වාර්තා කොරෝනා රෝගීන් ගණන 27කි.
කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1710 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.
කටාර් සිට පැමිණි 19- අම්පාර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
කුවේට් සිට පැමිණි 01- මින්නේරිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය
නාවික හමුදා සමාජිකයින් 7යි - 6ක් මුලන්කාවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය සහ අනෙක් රෝගියා ද නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින අයෙක්