ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 18කට පීසීආර් පරීක්ෂණ අද

Monday, June 22, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමේ සංචිතගත ක්‍රීඩකයන් 18කට කොරෝනා වයිරසය සොයන රජයේ පීසීආර් පරීක්ෂණය අද සිදු කරයි.
  Read More>>