ඡන්ද දායකයන්ගේ අත්වල ගෑමට කෝටි 15 ක විෂබීජනාශක

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

ඡන්ද පොළේදී ජන්දායකයන්ගේ දෑත් පිරිසුදු කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත විෂබීජ නාශක දියර (HAND SANITIZER) මිලදී ගැනීමට රුපියල් කෝටි 15ක පමණ මුදලක් වැය වනු ඇතැයි  ගණන් බලා තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.
  Read More>>