ජූලි 01වැනිදා සිට පෙර පාසල් විවෘත කෙරේ

Tuesday, June 16, 2020 0 Comments

ජූලි මස 01 දා සිට පෙරපාසල්  හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු  අමාත්‍යංශය සඳහන් කර සිටියේය.
  Read More>>