අටලුගම පල්ලියක් වීඩියෝ කරන්න ගිය මාධ්‍යවේදී බිමල්ට තර්ජන CCTV

Monday, May 25, 2020 0 Comments

බණ්ඩාරගම වාර්තා ගෙන එන මාධ්‍යවේදී බිමල් ශ්‍යාමෙන් ජයසිංහ ඊයේ සිය මෝටර් රථයෙන් අටලුගම ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ආගමික නායකයෙකු සමග සාකච්ඡාවක් සිදු කර අදාළ පල්ලිය වීඩියෝ ගත කිරීමට ගිය
  Read More>>