අපි බබ්බු නෙමෙයිනේ ඒගොල්ලො තෝරලා කුවේට් ලෙඩ්ඩු ටික මෙහාට පැටෙව්වා - මහින්දානන්ද

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවට කුවේටයේ සිට එවූ කණ්ඩායම ඒරට විසින් හිතාමතා තෝරාගත් ලෙඩුන් මෙහාට පටවා එවීමක් බවත් එරටදී පරීක්ෂණ සිදු කර කොරෝනා නැති බවට තහවුරු කර එවූ කතාව පිළිගන්නට බැරි බවත් ඇමති  මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ දෙරණ 360 වැඩසටහනේදී ඊයේ පැවසුවේ මෙසේය.

  Read More>>