ඉරිදාට හා සඳුදාට දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය

Friday, May 22, 2020 0 Comments


10.30am
ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධ නවතම නිවේදනය ජනපති මාධ්‍ය අංශය මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර නිකුත් කර තිබුනේ පහත පරිදිය.
  Read More>>