මියගිය ‘කළුතර මාමා’ යළි ඉපදුණු කතාවේ නොකියැවුණු ඇත්ත

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

කොරෝනා සමයේ අතුරුදන්වී සිටි පියෙකු ගැන පොලිස් පැමිණිල්ලක් සිදු කර පසුව හමුවූ මළ සිරුර මියගිය පියාගේ යයි සලකා භූමිදානය කළ පසුව එම තැනැත්තා නැවත නිවසට පැමිණි පුවතක් පසුගිය සතියේ වාර්තා විය. මෙවැනි සිදුවීම් මීට ඉහතද වාර්තාවී ඇති නමුත් මේ කතාවේ සැඟවුණ කාරණාවක් ගැන දැන් කරුණු අනාවරණය වී තිබේ. ඒ යටින් දිවෙන
  Read More>>