පාසල් විවෘත වන දිනය සති දෙකකින් කියනවාලු

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත දිනයක් තව සතියකින් හෝ දෙකකින් ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකි යැයි අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති ඩලස් අලහප්පෙරුම පැවැසීය.

  Read More>>