වසංගතය ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 60 ක් අන්ත දරිද්‍රතාවට ඇද දමාමි - ලෝක බැංකු සභාපති

Friday, May 22, 2020 0 Comments

COVID-19 හෙවත් ගෝලීය කොරෝනා වසංගතය සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වු ආර්ථිකයන් වසා දැමීම හේතුවෙන් ලෝකයේ මිලියන 60ක ජනතාවක් අන්ත දරිද්‍රතාවට ඇදදැමිය හැකි බව ලෝක බැංකු සමූහයේ
  Read More>>