වසර දෙකකට පෙර නදීමාල් සිය පියා අමල් ගැන කියූ දේ

Thursday, February 07, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News