දවල් 2 වනවිටත් කට්ටිය එමින් ගමන් -ජන බලය -දෙරණ තත්ව විස්තර (video)

Wednesday, September 05, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News