බන්දුලට කැබිනට් ප්‍රකාශක වෙන්න ආයෙත් බෑලු

Monday, August 17, 2020 0 Comments

සුගිය ජනපතිවරණයෙන් පසු භාරකාර රජයේ කැබිනට් මාධ්‍ය  ප්‍රකාශක ධුරයේ කටයුතු කළ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පසුගිය මහමැතිවරණයෙන් පසු වෙළෙඳ ඇමති ධූරයට පත්වූ අතර  නව රජයේ කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
තමාට අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ කරන අතර එම කටයුත්ත දිගටම සිදු කරන්නට
  Read More>>