දරුවන් මිලියන 800කට පාසලේදී අත් සේදීමට තරම්වත් පහසුකම් නෑ

Friday, August 14, 2020 0 Comments

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල නිකුත් කළ නව ඒකාබද්ධ වාර්තාවකට අනුව ගෝලීය වශයෙන් දරුවන් මිලියන 800කට වැඩි පිරිසකට පාසලේදී අත් සේදීමට පහසුකම් නොමැති බව කියයි.
  Read More>>