දකුණු පළාතට කොත්මලේට විදුලිය හරි - රටේම හරියන්නෙ රෑ 8 ට විතරලු

Monday, August 17, 2020 0 Comments

6.00pm
සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් විසන්ධි වූ විදුලි සැපයුම මේ වන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ
  Read More>>