ෆිල්ම් ෆෙයාර් 2020 අගොස්තු කවරය සැරසූ කරීනාගේ නවතම ඡායාරූප

Sunday, August 23, 2020 , 0 Comments

ඉන්දියාවේ ප්‍රකට බොලිවුඩ් සඟරාවක් වන ෆිල්ම් ෆෙයාර් 2020 අගොස්තු කවරය
සැරසූවේ සුපිරි නිළි කරීනා කපූර්ය. ඇගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් ඒ සමග පළව තිබුනේ පහත පරිදිය.